അരി

  • HEALTHPhoto of അരിയും പ്രമേഹവും അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

    അരിയും പ്രമേഹവും അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

    ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതു കുറയുന്നതു മൂലമോ ഇൻസുലിനോടുള്ള ശരീരത്തിന്റെ പ്രതികരണത്തിലുള്ള കുറവു മൂലമോ രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവു വർധിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണു പ്രമേഹം.  പാരമ്പര്യ ഘടകങ്ങളാണു പ്രമേഹത്തിന്റെ പ്രധാന…

    Read More »
Back to top button
Close