അഴീക്കോട് ഹാർബർ

  • KERALAPhoto of പണി തീരാതെ അഴീക്കോട് ഹാർബർ

    പണി തീരാതെ അഴീക്കോട് ഹാർബർ

    കൊടുങ്ങല്ലൂർ : അഴീക്കോട് മത്സ്യ മേഖലയിൽ ആരംഭിച്ച ഹാർബർ പണി കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷങ്ങൾ ആയിട്ടും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. അഴീക്കോട് ജെട്ടിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് 2 കോടി ചെലവഴിച്ച്…

    Read More »
Back to top button
Close