ഇലക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടി

  • INSIGHTPhoto of കോവിഡിനെ വിരുന്നുവിളിച്ചവര്‍

    കോവിഡിനെ വിരുന്നുവിളിച്ചവര്‍

    ഇന്ദ്രജിത്ത് ആറ്റിലേക്കച്ച്യുതാ ചാടല്ലേ ചാടല്ലേ എന്നു മാത്രമേ പല കാര്യങ്ങളിലും വിവരമുള്ളവര്‍ക്കു പറയാനാവൂ. തല്ലണ്ടമ്മാവാ ഞാന്‍ നന്നാവൂല എന്നാണ് നിലപാടെങ്കില്‍ പിന്നെ വരുന്നത് അനുഭവിച്ചേ തരമുള്ളൂ. പറഞ്ഞുവരുന്നത്…

    Read More »
Back to top button
Close