ജീവനി

  • KERALAPhoto of വിഷരഹിത പച്ചക്കറിയുമായി ജീവനി

    വിഷരഹിത പച്ചക്കറിയുമായി ജീവനി

    തിരുവനന്തപുരം: വിഷരഹിതമായ പച്ചക്കറി സംസ്ഥാനത്താകെ ലഭ്യമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് കൃഷി വകുപ്പ് നടത്തുന്ന ജീവനി പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി.സംസ്ഥാനത്തെ പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദനത്തില്‍ സ്വയം പര്യാപ്തമാക്കാൻ പദ്ധതിക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഉദ്ഘാടകനായ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി…

    Read More »
Back to top button
Close