നാടോടി പാരമ്പര്യം

  • CULTURALPhoto of നാടോടി വീര്യത്തിന്റെ വില്ലുകളി

    നാടോടി വീര്യത്തിന്റെ വില്ലുകളി

    കേരളത്തിന് സമ്പനമായൊരു നാടോടിപാരമ്പര്യമുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ സാംസ്‌കാരിക വേരുകള്‍ നാടോടി പാരമ്പര്യതതില്‍ ശക്തമായ വേരോട്ടം ഉള്ളതുമാണ്. എന്നാല്‍ ഇന്ന് നമ്മുടെ പിതൃകള്‍ നമ്മുക്ക്്് അവശേഷിപ്പിച്ച്്്‌പോയ ഈ പാരമ്പര്യതനിമ പലതും…

    Read More »
Back to top button
Close