മീൻകറി നൽകാത്തതിന് ചില്ലുകൂട് ഇടിച്ച് തകർത്തു

Back to top button
Close