വള്ളസദ്യ

  • INSIGHTPhoto of ആറന്മുള ഉതൃട്ടാതി വള്ളംകളി

    ആറന്മുള ഉതൃട്ടാതി വള്ളംകളി

    കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന വള്ളംകളി എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നതാണ് ആറന്മുള വള്ളംകളി. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ആറന്മുളയിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ആറന്മുള വള്ളംകളി എന്ന പേര് വരുന്നത്.…

    Read More »
Back to top button
Close