ശർക്കര പൊങ്കൽ

  • foodPhoto of കൊതിയൂറും ശർക്കര പൊങ്കൽ

    കൊതിയൂറും ശർക്കര പൊങ്കൽ

    റ്റോഷ്മ ബിജു വർഗീസ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സ്വീറ്റ് പൊങ്കൽ. തമിഴ് ഭാഷയിൽ ഇതിനെ സക്കരൈ പൊങ്കൽ എന്നും പറയും. സ്വാദിഷ്ടമായ ഈ വിഭവം ഉണ്ടാക്കുന്നത്…

    Read More »
Back to top button
Close